REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OFERT NA STRONIE OFERTY.APOPT.PL

 

1. OBOWIĄZUJĄCE DEFINICJE

1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zamieszczania ofert w serwisie OFERTY.APOPT.PL przez Użytkowników.
1.2. Operator – AP Optymalizacja Andrzej Pluta z siedzibą w Łodzi, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12, 91-747 Łódź, tel. +48 531 9999 47, strona internetowa https://apopt.pl, e-mail : biuro@apopt.pl.
1.3. Serwis OFERTY lub internetowy serwis ofert współpracy prowadzony przez operatora pod nazwą OFERTY B2B, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ofert biznesowych dotyczących współpracy w sferze ogólnej, finansowej, handlowej, produkycjnej i technicznej i przypisanych kategoriach w domenie https://oferty.apopt.pl/
1.4. Użytkownik –przedsiębiorca, posiadający zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą lub przedsiębiorca z zarejestrowaną działalnością gospodarczą w formie spółki cywilnej lub Prawa Handlowego, który przy pomocy formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie utworzył indywidualne elektroniczne konto na potrzeby korzystania z Serwisu OFERTY B2B.
1.5. Strony – operator i użytkownik.
1.6. Cennik – dokument udostępniony w serwisie określający wysokość Abonamentu lub Subskrypcji
1.7. Abonament lub Subskrypcja- opłata za korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
1.8. Oferta – informacja o poszukiwaniu współpracy opublikowana w Serwisie na warunkach określonych w regulaminie.
1.9. Inwestycja – przedsięwzięcie Użytkownika, którego celem jest powstanie przedsięwzięć budowalnych.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Operatora na rzecz użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania w Serwisie OFERTY B2B  dotyczących różnych form współpracy biznesowej.
2.2. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje ją i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu Uniemożliwia korzystanie przez użytkownika z Serwisu OFERTY B2B.
2.3. Operator udostępni w Serwisie aktualną treść Regulaminu.
2.4. W ramach usługi Operator zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikowi dostępu do Serwisu na zasadach i w zakresie zgodnym z Regulaminem oraz do przechowywania, powielania, archiwizowania oraz przetwarzania na platformie danych użytkownika wprowadzonych przez niego do Serwisu.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.1. W celu korzystania przez użytkownika z Serwisu OFERTY B2B użytkownik winien dysponować:
3.1.1. urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, macOS, Linux, Android, iOS lub równoważnym;
3.1.2. dostępem do Internetu gwarantującym nieprzerwany dostęp do Serwisu podczas korzystania z niego;
3.1.3. poprawnie skonfigurowaną i zaktualizowaną przeglądarką internetową.
3.2. Operator oświadcza, że usługa jest oferowana i świadczona w modelu SaaS – Software as a Service – co oznacza, iż aplikacja jest zainstalowana i utrzymywana w całości w ramach infrastruktury operatora.
3.3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis, co w szczególności odnosi się do dokonywania zmian, poprawek, korekt kodu źródłowego Serwisu, instalowania dodatkowego oprogramowania, modułów itp.
3.4. Wszelkie dane wprowadzone do Serwisu przez użytkownika stanowią własność Użytkownika.
3.5. Użytkownik zobowiązuje się do respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu OFERTY B2B.
3.6. Operator dołoży wszelkich starań by usługa była świadczona w sposób ciągły i niezakłócony. Jednakże operator jest uprawniony do dokonywania czasowych przerw w działaniu Serwisu w celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Serwisu OFERTY B2B.
3.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności w razie zaistnienia zakłóceń w działaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu lub innych mediów, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją użytkowników lub osób trzecich, błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych, oprogramowaniem zainstalowanym na sprzęcie komputerowym użytkownika.
3.8. Odpowiedzialność odszkodowawcza operatora związana z nienależytym wykonywaniem usługi może dotyczyć jedynie szkody rzeczywistej. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę danych, lub szkody pośrednie użytkownika. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza operatora powstała w związku ze świadczeniem usługi ogranicza się do kwoty zapłaconej przez użytkownika opłaty zgodnej z cennikiem. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności znajduje zastosowanie niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w której odpowiedzialność w pełnej wysokości jest określona bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3.9. Operator nie gwarantuje, że Serwis będzie spełniał wszystkie oczekiwania użytkownika, który oświadcza że zapoznał się z funkcjonalnością Serwisu OFERTY B2B przed utworzeniem indywidualnego elektronicznego konta.
3.10. Operator nie jest i nie będzie w żadnym przypadku zobowiązany do dostosowywania, modyfikowania bądź usprawniania działania Serwisu w celu spełnienia oczekiwań użytkownika. Użytkownik nie może w sposób pośredni lub bezpośredni wpływać na działanie, funkcjonalność ani inne aspekty Serwisu OFERTY B2B.
3.11. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności i Klauzulą Informacyjną RODO.

 

4. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OFERT

4.1. W ramach funkcjonalności Serwisu użytkownik, jest uprawniony do zamieszczenia Oferty.
4.2. Treść Oferty, jak również dołączone do niego zdjęcia, wizualizacje, rzuty miejsc i itp. pochodzą od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Oferta powinna w sposób zrozumiały i konkretny nawiązywać do przedmiotu oferty i opisywać w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną, rodzajem współpracy oraz lokalizacją, której dotyczy.
4.3. Oferta powinna dotyczyć określonej jednej kategorii, zaś ta sama oferta współpracy w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednej oferty i kategorii.
4.4. W przypadku, gdy przedmiotem Oferty jest Inwestycja, Oferta może zawierać dowolną liczbę obiektów opisowych w treści.
4.5. Oferta w swej treści winno wskazywać co najmniej: formę oczekiwanej współpracy orwa wartość kapitałową. Informacja o cenie jest opcjonalnie jednak wysoce zalecana. Miejsce inwestycji i współpracy również, jednak jego podanie a szczególnie informacji o lokalizacji pozwoli w sposób automatyczny na opracowanie map kierujących w przyszłości.
4.6. Wszystkie Oferty zamieszczone w Serwisie są dostępne w nieograniczony sposób dla wszystkich użytkowników Internetu wraz z formularzem kontaktowym umożliwiając wszystkim użytkownikom Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym Ww. wiadomości są utrwalane przez operatora w ramach funkcjonowania Serwisu.
4.7. Niedozwolone jest umieszczanie w treści oferty bądź na zdjęciach, wizualizacjach, rzutach itp. jakichkolwiek treści (oznaczeń, danych kontaktowych itp.) umożlwiających nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem z pominięciem Serwisu.
4.8. Oferta jest umieszczana w Serwisie OFERTY B2B na okres wybrany przez Użytkownika po uprzednim opłaceniu Abonamentu lub wykupieniu Subskrypcji .
4.9. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści publikowane w ramach oferty i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza jakichkolwiek praw operatora, postanowień regulaminu oraz praw osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
4.10. W momencie opublikowania Oferty Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację, w tym publikację wszystkich lub wybranych elementów oferty na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Operatora oraz u jego partnerów. W przypadku publikacji części oferty, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z treścią oferty. Publikacja oferty u partnerów nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców oferty.

 

5. ZAŁOŻENIE KONTA

5.1. Założenie konta przez Użytkownika może nastąpić poprzez:
5.1.1. wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz potwierdzenie przez użytkownika zapoznania się z regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym) przy jednoczesnym określeniu wszelkich warunków niezbędnych do korzystania przez użytkownika z Serwisu;
5.1.2. zawarcie odrębnego porozumienia bądź umowy określającego wszelkie warunki niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
5.2. Utworzenie konta przez Użytkownika jest równoznaczne z:
5.2.1. zawarciem umowy pomiędzy stronami w przedmiocie świadczenia usług na warunkach określonych w regulaminie;
5.2.2. wyrażeniem przez użytkownika zgody na otrzymywanie na wskazany przez użytkownika adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o działaniu, funkcjonalności i usługach Serwisu.
5.3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie wypełniania formularza i przebiegu procesu rejestracji prawdziwych i aktualnych danych pozwalających na jego skuteczną identyfikację. Konto w imieniu Użytkownika może utworzyć osoba, która jest umocowana do dokonywania wszelkich czynności w imieniu Użytkownika lub umocowana do podejmowania czynności w ramach Serwisu.
5.4. Potwierdzenie rejestracji przez Operatora następuje poprzez potwierdzenie założenia konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie rejestracji przez operatora może zostać opóźnione w przypadku powzięcia przez niego wątpliwości odnoszących się do prawdziwości lub prawidłowości podanych przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych.
5.5. Próby rejestracji, co do których Operator poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, będą przez niego weryfikowane i mogą wedle jego uznania zostać anulowane bądź zrealizowane po uzyskaniu odpowiednich informacji wyjaśniających.
5.6. Czas potwierdzenia rejestracji Użytkownika jest możliwie jak najkrótszy.
5.7. Użytkownik jest uprawniony do złożenia dyspozycji usunięcia konta, za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail operatora lub pisemnie na adres siedziby operatora.
5.8. Dostęp do konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ofert użytkownik może dokonywać jedynie po zalogowaniu.
5.9. Operator jest uprawniony do ograniczenia/pozbawienia użytkownika prawa do korzystania z Serwisu poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie konta, w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu, lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku zastosowania przez operatora powyższych środków opłaty uiszczone przez użytkownika nie podlegają zwrotowi w całości ani w części.

 

6. ABONAMENT i SUBSKRYPCJA

6.1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika są odpłatne i uiszczane w postaci miesięcznego Abonamentu lub Subskrypcji . Wysokość Abonamentu lub Subskrypcji jest zależna od ilości planowanych Ofert. Szczegółowy wykaz Abonamentu i Subskrypcji został określony w Cenniku.
6.2. Opłata za Abonament dokonywana jest przez Użytkownika z góry. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego operatora. Opłata za Subskrypcję dokonywana jest przez Użytkownika z dołu.
6.3. Okres rozliczeniowy za Abonament wynosi 30 dni, a jego bieg zaczyna się z dniem, o którym mowa w ust. 6.2.
6.4. Abonament i Subskrypcja są automatycznie odnawialne, przy czym Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z uiszczania opłaty poprzez złożenie oświadczenia w odpowiedniej zakładce w Serwisie. W przypadku rezygnacji przed upływem okresu rozliczeniowego, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, ale nadpłacona kwota zostanie odliczona od kosztów przy ponownej aktywacji. W przypadku automatycznej płatności kartą po anulowaniu subskrypcji karta zostanie obciążona proporcjonalną do okresu użytkowania kwotą, nadpłata nie jest pobierana.
6.5. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, kwotą odpowiadającą należności za wybrany przez Użytkownika Abonament. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta.
6.6. W ramach podstawowego Abonamentu lub Subskrypcji, Użytkownik ma możliwość wystawienia jednego Oferty, dotyczącej dowolnej formy poszukiwanej wpsółpracy. W przypadku, gdy Użytkownik chce wystawić więcej Ofert, abonament automatycznie zostanie zwiększony.
6.7. Stawki opłat podane w Cenniku znajdującym w Serwisie wyrażone są w złotych polskich brutto.
6.8. Zmiany Cennika są ogłaszane w Serwisie. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości opłat uiszczonych przez Użytkownika przed opublikowaniem zmienionego Cennika.
6.9. Do każdego osobnego zamówienia Użytkownika generowany jest dowód zakupu (faktura). W przypadku, gdy Użytkownik jest płatnikiem podatku VAT, w zamówieniu powinien podać swój numer NIP przed pobraniem faktury. Faktura dostarczana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji konta. Użytkownik ma dostęp do wszystkich faktur z poziomu swojego konta.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@oferty.apopt.pl
7.2. Treść reklamacji dotyczących niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania usługi powinna zawierać co najmniej:
7.2.1. dane kontaktowe użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej;
7.2.2. precyzyjny opis zaistniałych nieprawidłowości w świadczeniu usługi;
7.2.3. termin wystąpienia i czas trwania wskazywanych nieprawidłowości.
7.3. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym odnoszące się do wysokości kwot z tytułu opłat powinny zawierać:
7.3.1. dane kontaktowe użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej;
7.3.2. numer faktury, datę jej wystawienia;
7.3.3. stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.
7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez operatora niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności diagnostycznych, operator zastrzega sobie prawo przedłużenia powyższego okresu czasu, stosownie do czasu potrzebnego na wykonanie przedmiotowych czynności diagnostycznych.
7.5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji operator poinformuje użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez użytkownika.

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest operator.
8.2. Dane osobowe są przetwarzane przez operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
8.3. Dane osobowe przetwarzane są przez operatora w celu:
8.3.1. realizacji umowy o świadczenie usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
8.3.2. wypełnienia obowiązku prawnego operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
8.3.3. marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8.3.4. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
8.4. Dane osobowe są przetwarzane przez operatora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 7.3.1. – 7.3.4.
8.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi.
8.6. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
8.7. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług, przy czym operator w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku możliwości wykonywania swoich zobowiązań.
8.9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być także przekazywane wskazanym przez operatora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz użytkowników, to jest partnerom świadczącym:
8.9.1. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych;
8.9.2. usługi marketingowe;
8.9.3. usługi windykacyjne;
8.9.4. usługi księgowości, rachunkowości;
8.9.5. usługi doradcze, konsultacyjne;
8.9.6. obsługa płatności online.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Operator uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez publikację zmienionego Regulaminu w Serwisie.
9.2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
9.3. Oświadczenia woli złożone przez strony w formie elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) będą równoważne oświadczeniom złożonym w formie pisemnej.
9.4. Wszelkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w okresie 30 dni od rozpoczęcia rokowań, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby operatora. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług przysługuje użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
9.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2023