Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), mają charakter danych osobowych. Dane te dotyczą przedsiębiorców i są pozyskiwane ze źródeł ogólnych – publicznych, jak strony www, CEIDG, KRS, rejestr REGON czy rejestr podatników VAT. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta jest zobowiązana podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W związku z powyższym informujemy Państwa, iż w zakresie:

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest AP Optymalizacja Andrzej Pluta Siedziba: 91-747 Łódź, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12, telefon: +48 531 888 925, e-mail: biuro@apopt.pl . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby Polityki Prywatności firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta realizuje „RODO”, którym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym, podczas rozmowy telefonicznej lub w e-mailu są traktowane jako poufne (objęte klauzulą poufności) i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu pakietów danych dotyczących przedsiębiorców i dostarczaniu tak przygotowanej informacji gospodarczej klientom Administratora, zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz ofertą. Opracowywane pakiety mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy klientem a odbiorcami jego towarów lub usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interes ten polega na opracowywaniu pakietów informacji gospodarczych oraz oferowaniu Klientom usług związanych z tymi pakietami, zgodnie z przedmiotem działalności firmy {tooltip}AP Optymalizacja Andrzej Pluta{end-texte} Optymalizacja wydatków reklamowych ADS w Google i w mediach społecznościowych, tworzenie nowych stron – optymalizacja istniejących, SEO- pozycjonowanie w wyszukiwarkach, opracowywanie treści – copywriting; tworzenie unikalnej grafiki oraz zdjęć (również produktowych) i video, budowanie wizerunku i rebranding – czyli odświeżanie marki i strategii marketingowej, opiniowanie i nanoszenie zmian w mapach Google i Moja Firma. {end-tooltip}.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji, adresy prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, e-mail, telefon, data założenia działalności, informacja, czy firma jest płatnikiem VAT, urodziny właściciela, branża. Administrator może przetwarzać ponadto dane dotyczące lokalizacji firmy w postaci linku do map Google, linku do kont społecznościowych oraz danych statystycznych w postaci szacunkowej populacji regionu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność;

 1. wykonanie obowiązku prawnego, jakim jest zapewnienie realizacji praw podmiotów danych, w tym prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania danych osobowych, prawa do żądania usunięcia danych osobowych, prawa do żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administrator przetwarza dane w powyższym zakresie również w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu zgodności z prawem i rozliczalności przetwarzania zgodnie z RODO;

 1. weryfikacji, czy w odniesieniu do pozyskiwanych danych osobowych określonej osoby nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania. Administrator respektuje prawo osób, których dane dotyczą do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Po uwzględnieniu sprzeciwu Administrator usuwa te dane ze swoich baz. Administrator czyni starania, aby dane, w odniesieniu do których został wniesiony sprzeciw nie zostały ponownie pobrane i udostępnione w ramach pakietu danych. W związku z powyższym Administrator przechowuje kopię danych osób wykreślonych z baz.

Podstawą przetwarzania danych w ramach powyższego celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowej realizacji prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji. Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o pozytywne relacje z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych i dowodowych. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez różny czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane:

 1. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 2. Dane przetwarzane w celu weryfikacji, czy w odniesieniu do pozyskiwanych danych nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
 4. Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak do czasu przedawnienia tych obowiązków lub przedawnienia ewentualnych roszczeń z nich wynikających;
 5. Dane przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez czas wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.


  Źródła pozyskiwania danych osobowych

  Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim z rejestrów i ewidencji, w odniesieniu do których na mocy powszechnie obowiązujących przepisów jest zapewniona jawność i powszechny dostęp, czyli z:

  1) Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

  2) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

  3) rejestru REGON,

  4) wyszukiwarki podatników VAT,

  Administrator może ponadto uzyskiwać Państwa dane osobowe:

  1) z powszechnie dostępnych stron internetowych,

  2) od innych przedsiębiorców/firm,

  3) od Państwa, w zakresie, jakim te dane zostały przez Państwa upublicznione lub podane w kontakcie z Administratorem.

  Administrator nie pozyskuje i nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

  1) klienci Administratora, którzy prowadzą działalność gospodarczą,

  2) upoważnieni współpracownicy Administratora (w celu i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji ich obowiązków na zajmowanym stanowisku),

  3) instytucje państwowe, w przypadku jeżeli wymagają tego wiążące Administratora przepisy prawa;

  4) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do Państwa korespondencji pocztowej;

  5) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych podczas świadczenia na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, podmiotów obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne.

  WAŻNE! Administrator nie udostępnia swoim klientom danych osobowych w celach marketingowych. Po przekazaniu danych przez Administratora, klienci mogą uzyskać własne, niezależne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

  Prawa, które przysługują
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Na podstawie RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

  5) prawo do przenoszenia danych,

  6) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

  W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, Administrator usunie Państwa dane z posiadanych baz i zaprzestanie udostępniania tych danych swoim kontrahentom.

  Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Mogą Państwo podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Administrator jest do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa uprzednią zgodą. Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują skutki prawne względem osoby, której dane dotyczą.

 

Łódź, 01.01.2023